• OK

Serie Jic Cone 74°

T Jic 7/16

T Egal Jic 7/16

T Jic 1/2

T Egal Jic 1/2

T Jic 9/16

T Egal Jic 9/16

T Jic 3/4

T Egal Jic 3/4

T Jic 7/8

T Egal Jic 7/8

T Jic 1.1/16

T Egal Jic 1.1/16

T Jic 1.5/16

T Egal Jic 1.5/16

T Jic 1.5/8

T Egal Jic 1.5/8

T Jic 1.7/8

T Egal Jic 1.7/8

T Jic 2.1/2

T Egal Jic 2.1/2

Tor Jic 7/16

T Orientable Renverse Jic 7/16

Tor Jic 1/2

T Orientable Renverse Jic 1/2

Tor Jic 9/16

T Orientable Renverse Jic 9/16

Tor Jic 3/4

T Orientable Renverse Jic 3/4

Tor Jic 7/8

T Orientable Renverse Jic 7/8

Tor Jic 1.1/16

T Orientable Renverse Jic 1.1/16

Tor Jic 1.5/16

T Orientable Renverse Jic 1.5/16

Tor Jic 1.5/8

T Orientable Renverse Jic 1.5/8

To Jic 7/16

T Orientable Jic 7/16

To Jic 1/2

T Orientable Jic 1/2

To Jic 9/16

T Orientable Jic 9/16

To Jic 3/4

T Orientable Jic 3/4

To Jic 7/8

T Orientable Jic 7/8

To Jic 1.1/16

T Orientable Jic 1.1/16

To Jic 1.5/16

T Orientable Jic 1.5/16

To Jic 1.5/8

T Orientable Jic 1.5/8

Co Jic 7/16

Coude Orientable Jic 7/16

Co Jic 1/2

Coude Orientable Jic 1/2

Co Jic 9/16

Coude Orientable Jic 9/16

Co Jic 3/4

Coude Orientable Jic 3/4

Co Jic 7/8

Coude Orientable Jic 7/8

Co Jic 1.1/16

Coude Orientable Jic 1.1/16

Co Jic 1.5/16

Coude Orientable Jic 1.5/16

Co Jic 1.5/8

Coude Orientable Jic 1.5/8

Co Jic 1.7/8

Coude Orientable Jic 1.7/8

C Jic 7/16

Coude Egal Jic 7/16

C Jic 1/2

Coude Egal Jic 1/2

C Jic 9/16

Coude Egal Jic 9/16

C Jic 3/4

Coude Egal Jic 3/4

C Jic 7/8

Coude Egal Jic 7/8

C Jic 1.1/16

Coude Egal Jic 1.1/16

C Jic 1.5/16

Coude Jic 1.5/16

C Jic 1.5/8

Coude Egal Jic 1.5/8

C Jic 1.7/8

Coude Egal Jic 1.7/8

Ud Jic 7/16

Union Double Jic 7/16

Ud Jic 1/2

Union Doudle Jic 1/2

Ud Jic 9/16

Union Double Jic 9/16

Ud Jic 3/4

Union Double Jic 3/4

Ud Jic 7/8

Union Double Jic 7/8

Ud Jic 1.1/16

Union Double Jic 1.1/16

Ud Jic 1.5/16

Union Double Jic 1.5/16

Ud Jic 1.5/8

Union Double Jic 1.5/8

Ud Jic 1.7/8

Union Double Jic 1.7/8

Ud Jic 2.1/2

Union Double Jic 2.1/2

Udcl Jic 7/16

Union Double Cloison Jic 7/16

Udcl Jic 1/2

Union Double Cloison Jic 1/2

Udcl Jic 9/16

Union Double Cloison Jic 9/16

Udcl Jic 3/4

Union Double Cloison Jic 3/4

Udcl Jic 7/8

Union Double Cloison Jic 7/8

Udcl Jic 1.1/16

Union Double Cloison Jic 1.1/16

Udcl Jic 1.5/16

Union Double Cloison Jic 1.5/16

Udcl Jic 1.5/8

Union Double Cloison Jic 1.5/8

Udcl Jic 1.7/8

Union Double Cloison Jic 1.7/8

Udcl Jic 7/16 90°

Union Double Cloison Jic 7/16 90°

Udcl Jic 1/2 90°

Union Double Cloison Jic 1/2 90°

Udcl Jic 9/16 90°

Union Double Cloison Jic 9/16 90°

Udcl Jic 3/4 90°

Union Double Cloison Jic 3/4 90°

Udcl Jic 7/8 90°

Union Double Cloison Jic 7/8 90°

Udcl Jic 1.1/16 90°

Union Double Cloison Jic 1.1/16 90°

Udcl Jic 1.5/16 90°

Union Double Cloison Jic 1.5/16 90°

Udcl Jic 1.5/8 90°

Union Double Cloison Jic 1.5/8 90°

Udcl Jic 1.7/8 90°

Union Double Cloison Jic 1.7/8 90°

Um Jic 7/16-1/8cyl

Union Male Jic 7/16-1/8 Cylindrique

Um Jic 7/16-1/4cyl

Union Male Jic 7/16-1/4 Cylindrique

Um Jic 7/16-3/8cyl

Union Male Jic 7/16-3/8 Cylindrique

Um Jic 1/2-1/8cyl

Union Male Jic 1/2-1/8 Cylindrique

Um Jic 1/2-1/4cyl

Union Male Jic 1/2-1/4 Cylindrique

Um Jic 1/2-3/8cyl

Union Male Jic 1/2-3/8 Cylindrique

Um Jic 9/16-1/4cyl

Union Male Jic 9/16-1/4 Cylindrique

Um Jic 9/16-3/8cyl

Union Male Jic 9/16-3/8 Cylindrique

Um Jic 9/16-1/2cyl

Union Male Jic 9/16-1/2 Cylindrique

Um Jic 3/4-1/4cyl

Union Male Jic 3/4-1/4 Cylindrique

Um Jic 3/4-3/8cyl

Union Male Jic 3/4-3/8 Cylindrique

Um Jic 3/4-1/2cyl

Union Male 3/4-1/2 Cylindrique

Um Jic 7/8-1/2cyl

Union Male Jic 7/8-1/2 Cylindrique

Um Jic 7/8-3/8cyl

Um Jic 7/8-3/8 Cylindrique

Um Jic 7/8-3/4cyl

Union Male Jic 7/8-3/4 Cylindrique

Um Jic 1.1/16-1/2cyl

Union Male Jic 1.1/16-1/2 Cylindrique

Um Jic 1.1/16-3/4cyl

Union Male Jic 1.1/16-3/4 Cylindrique

Um Jic 1.1/16-1cyl

Union Male Jic 1.1/16-1 Cylindrique

Um Jic 3/4-3/4cyl

Union Male Jic 3/4-3/4 Cylindrique

Um Jic 1.5/16-3/4cyl

Union Male Jic 1.5/16-3/4 Cylindrique

Un Jic 1.5/16-1cyl

Union Male Jic 1.5/16-1 Cylindrique

Um Jic 1.5/16-1.1/4cyl

Union Male Jic 1.5/16-1.1/4 Cylindrique

Um Jic 1.5/8-1cyl

Union Male Jic 1.5/8-1 Cylindrique

Um Jic 1.5/8-1.1/4cyl

Union Male Jic 1.5/8-1.1/4 Cylindrique

Um Jic 1.7/8-1.1/2cyl

Union Male Jic 1.7/8-1.1/2 Cylindrique

Co Jic 7/16-45°

Coude Orientable Jic 7/16-45°

Co Jic 1/2-45°

Coude Orientable Jic 1/2-45°

Co Jic 9/16-45°

Coude Orientable Jic 9/16-45°

Co Jic 3/4-45°

Coude Orientable Jic 3/4-45°

Co Jic 7/8-45°

Coude Orientable Jic 7/8-45°

Co Jic 1.1/16-45°

Coude Orientable Jic 1.1/16-45°

Co Jic 1.5/16-45°

Coude Orientable Jic 1.5/16-45°

Co Jic 1.5/8-90°

Coude Orientable Jic 1.5/8-90°

Cmo Jic 7/16-1/4cyl

Coude Male Jic 7/16-1/4 Cylindrique

Cmo Jic 1/2-1/4cyl

Coude Male Orientable Jic 1/2-1/4 Cylindrique

Cmo Jic 9/16-1/4cyl

Coude Male Orientable Jic 9/16-1/4 Cylindrique

Cmo Jic 9/16-3/8cyl

Coude Male Orientable Jic 9/16-3/8 Cylindrique

Cmo Jic 3/4-1/4cyl

Coude Male Orientable Jic 3/4-1/4 Cylindrique

Cmo Jic 7/8-1/2cyl

Coude Male Orientable Jic 7/8-1/2 Cylindrique

Cmo Jic 1.1/16-1/2cyl

Coude Male Orientable Jic 1.1/16-1/2 Cylindrique

Cmo Jic 1.1/16-3/4cyl

Coude Male Orientable Jic 1.1/16-3/4 Cylindrique

Cmo Jic 1.5/16-3/4cyl

Coude Male Orientable Jic 1.5/16-3/4 Cylindrique

Cmo Jic 1.5/16-1cyl

Coude Male Orientable Jic 1.5/16/1 Cylindrique

Cmo Jic 1.5/8-1.1/4cyl

Coude Male Orientable Jic 1.5/8-1.1/4cyl

Cmo Jic 1.7/8-1.1/2cyl

Coude Male Orientable Jic 1.7/8-1.1/4 Cylindrique

Tm Jic 7/16-1/4cyl

Tournant Jic 7/16-m 1/4 Cylindrique

Tm Jic 1/2-1/4cyl

Tournant Jic 1/2-m 1/4 Cylindrique

Tm Jic 9/16-3/8cyl

Tournant Jic 9/16-m 3/8 Cylindrique

Tm Jic 9/16-1/2cyl

Tournant Jic 9/16-m 1/2 Cylindrique

Tm Jic 3/4-3/8cyl

Tournant Jic 3/4-m 3/8 Cylindrique

Tm Jic 3/4-1/2cyl

Tournant Jic 3/4-m 1/2 Cylindrique

Tm Jic 3/4-3/4cyl

Tournant Jic 3/4-m 3/4 Cylindrique

Tm Jic 7/8-1/2cyl

Tournant Jic 7/8-m1/2 Cylindrique

Tm Jic 7/8-3/4cyl

Tournant Jic 7/8-m3/4 Cylindrique

Tm Jic 1.1/16-3/4cyl

Tournant Jic 1.1/16-m3/4 Cylindrique

Tm Jic 1.5/16-3/4cyl

Tournant Jic 1.5/16-m3/4 Cylindrique

Tm Jic 1.5/16-1cyl

Tournant Jic 1.5/16-m1 Cylindrique

Tm Jic 1.5/8-1.1/4cyl

Tournant Jic 1.5/8-m1.1/4 Cylindrique

Tm Jic 1.7/8-1.1/2cyl

Tournant Jic 1.7/8-m1.1/2 Cylindrique

Cmo Jic 7/16-7/16-sae

Coude Male Orientable Jic 7/16-m7/16 Sae

Cmo Jic 1/2-1/2 Sae

Coude Male Orientable Jic 1/2-m1/2 Sae

Cmo Jic 9/16-9/16 Sae

Coude Male Orientable Jic 9/16-m9/16 Sae

Cmo Jic 3/4-3/4 Sae

Coude Male Orientable Jic 3/4-m3/4 Sae

Cmo Jic 7/8-7/8 Sae

Coude Male Orientable Jic 7/8-m7/8 Sae

Cmo Jic 1.1/16-1.1/16 Sae

Coude Male Orientable Jic 1.1/16-m1.1/16 Sae

Cmo Jic 1.5/16-1.5/16 Sae

Coude Male Orientable Jic 1.5/16-m1.5/16 Sae

Cmo Jic 1.5/8-1.5/8 Sae

Coude Male Orientable Jic 1.5/8-m1.5/8 Sae

Tm Jic 7/16-7/16 Sae

Tournant Jic 7/16-m7/16 Sae

Tm Jic 1/2-1/2 Sae

Tournant Jic 1/2-m1/2 Sae

Tm Jic 9/16-9/16 Sae

Tournant Jic 9/16-m9/16 Sae

Tm Jic 3/4-3/4 Sae

Tournant Jic 3/4-m3/4 Sae

Tm Jic 7/8-7/8 Sae

Tournant Jic 7/8-m7/8 Sae

Tm Jic 1.1/16-1.1/16 Sae

Tournant Jic 1.1/16-m1.1/16 Sae

Tm Jic 1.5/16-1.5/16 Sae

Tournant Jic 1.5/16-m1.5/16 Sae

Tm Jic 1.5/8-1.5/8 Sae

Tournant Jic 1.5/8-m1.5/8 Sae

Um Jic 7/16-7/16 Sae

Union Male Jic 7/16-m7/16 Sae

Um Jic 7/16-1/2 Sae

Union Male Jic 7/16-m1/2 Sae

Um Jic 7/16-9/16 Sae

Union Male Jic 7/16-m9/16 Sae

Um Jic 1/2-1/2 Sae

Union Male Jic 1/2-m1/2 Sae

Um Jic 1/2-3/4 Sae

Union Male Jic 1/2-m3/4 Sae

Um Jic 9/16-9/16 Sae

Union Male Jic 9/16-m9/16 Sae

Um Jic 9/16-3/4 Sae

Union Male Jic 9/16-m3/4 Sae

Um Jic 3/4-3/4 Sae

Union Male Jic 3/4-m3/4 Sae

Um Jic 3/4-7/8 Sae

Union Male Jic 3/4-m7/8 Sae

Um Jic 7/8-3/4 Sae

Union Male Jic 7/8-m3/4 Sae

Um Jic 7/8-7/8 Sae

Union Male Jic 7/8-m7/8 Sae

Um Jic 7/8-1.1/16 Sae

Union Male Jic 7/8-m1.1/16 Sae

Um Jic 1.1/16-7/8 Sae

Union Male Jic 1.1/16-m7/8 Sae

Um Jic 1.1/16-1.1/16 Sae

Union Male Jic 1.1/16-m1.1/16 Sae

Um Jic 1.5/16-1.1/16 Sae

Union Male Jic 1.5/16-m1.1/16 Sae

Um Jic 1.5/16-1.5/16 Sae

Union Male Jic 1.5/16-m1.5/16 Sae

B M Jic 7/16

Bouchon Male Jic 7/16

B M Jic 1/2

Bouchon Male Jic 1/2

B M Jic 9/16

Bouchon Male Jic 9/16

B M Jic 3/4

Bouchon Male Jic 3/4

B M Jic 7/8

Bouchon Male Jic 7/8

B M Jic 1.1/16

Bouchon Male Jic 1.1/16

B M Jic 1.3/16

Bouchon Male Jic 1.3/16

B M Jic 1.5/16

Bouchon Male Jic 1.5/16

B M Jic 1.5/8

Bouchon Male Jic 1.5/8

B M Jic 1.7/8

Bouchon Male Jic 1.7/8

B M Jic 2.1/2

Bouchon Male Jic 2.1/2

B F Jic 7/16

Bouchon Femelle Jic 7/16

B F Jic 1/2

Bouchon Femelle Jic 1/2

B F Jic 9/16

Bouchon Femelle Jic 9/16

B F Jic 5/8

Bouchon Femelle Jic 5/8

B F Jic 3/4

Bouchon Femelle Jic 3/4

B F Jic 7/8

Bouchon Femelle Jic 7/8

B F Jic 1.1/16

Bouchon Femelle Jic 1.1/16

B F Jic 1.3/16

Bouchon Femelle Jic 1.3/16

B F Jic 1.5/16

Bouchon Femelle Jic 1.5/16

B F Jic 1.5/8

Bouchon Femelle Jic 1.5/8

B F Jic 1.7/8

Bouchon Femelle Jic 1.7/8